Fizičko lice    Pravno lice


USLOVI KORIŠĆENJA

Opšti uslovi kupovine


OnlineOtpad.com kredit se isporučuje elektronskim putem i biće dostupan odmah na Vašem korisničkom nalogu po uspešnom okončanju transakcije plaćanja putem platnog gejtveja ChipCard a.d Beograd.


Politika reklamacija
OnlineOtpad.com prihvata reklamacije na nerealizovanu uplatu kredita putem e-maila info@onlineotpad.com ili preko kontakt forme koja se nalazi na kontakt stranici sajta OnlineOtpad.com. Reklamacije koje su u suprotnosti sa Uslovima korišćenja OnlineOtpad.com neće biti razmatrane. Reklamacija za nerealizovanu uplatu može se podneti u roku od 24h od trenutka uplate koja se nije realizovala u smislu unosa odgovorajućeg iznosa kredita na korisnički nalog. Za sve pozitivno razrešene reklamacije sredstva će biti vraćena.


Povraćaj sredstava
U slučaju prihvaćene reklamacije i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, OnlineOtpad.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.


Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


Zaštita privatnosti
U ime OnlineOtpad.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni OnlineOtpad.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.


Podaci o trgovcu
Pun naziv pravnog subjekta: Online otpad d.o.o.
Adresa: Kneza Aleksandra br. 186, 32300 Gornji Milanovac
Matični broj: 21626040
PIB: 112199051
Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta – 4791 E-mail: info@onlineotpad.com
Web adresa: www.onlineotpad.com
Telefon: (381) 060 14 44 764
Kontakt: kontakt strana na ovom linku.


Opšte odredbe


Online Otpad doo privredno društvo MB: 21626040, PIB: 112199051, sa registrovanim sedištem na adresi Kneza Aleksandra br. 186, 32300 Gornji Milanovac i registrovanom delatnošću trgovina na malo posredstvom pošte i interneta posluje kao pružalac usluge informacionog društva u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini ("Sl glasnik RS" br. 41/09,95/13,52/19).


Privredno društvo Online Otpad doo putem internet Platforme OnlineOtpad.com organizuje kupoprodaju pre svega delova i dodatne opreme za motorna vozila (automobile, motore, teretna vozila, građevinske mašine) i ista ima namenu za realizaciju elektronske trgovine.


OnlineOtpad.com posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i važećim propisima Republike Srbije.


Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za korišćenje internet Platforme OnlineOtpad.com, registraciju članova, njihova prava i obaveze, uslovi kupoprodaje i druga pitanja vezana za funkcionisanje i upotrebu internet Platforme OnlineOtpad.com.


Ovi uslovi korišćenja su sastavni deo ugovora čije su ugovorne strane Online Otpad doo i korisnik internet Platforme OnlineOtpad.com. Ovim uslovima se uređuju opšta pravila za korišćenje Platforme.


Korišćenje bilo kog segmenta internet Platforme OnlineOtpad.com mora biti u skladu sa ovim uslovima korišćenja, kao i svakom eventualnom budućom izmenom istih, u suprotnom takvo delovanje će se smatrati zloupotrebom usluga koje pruža OnlineOtpad.com.


Korisnik koji pristupi internet Platformi OnlineOtpad.com, bilo registracijom (otvaranjem vlastitog naloga) kao član ili kao posetilac bez registracije-prijave, pristupom putem drugih kanala elektronske komunikacije, samim pristupom izjavljuje da je obavešten i upoznat sa sadržinom Uslova korišćenja, i istovremeno prihvata odredbe Uslove korišćenja.


Ko su korisnici internet Platforme OnlineOtpad.com?
Kao korisnici internet Platforme OnlineOtpad.com u smislu Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje OnlineOtpad.com platforme smatraju se:
a) Članovi odnosno fizička ili pravna lica koja se u cilju kupoprodaje u skladu sa utvrđenim Uslovima korišćenja OnlineOtpad.com i Uputstvom za korišćenje OnlineOtpad.com platforme registruju (otvore svoj korisnički nalog) sa namerom da usluge Platforme koriste neograničeno vreme
b) Posetioci (gosti) odnosno lica koja Platformi pristupaju bez prijave odnosno bez registrovanja sopstvenog naloga u cilju korišćenja platforme u informativne svrhe. I na ove korisnike, prilikom pristupa i korišćenja Platforme se primenjuju Uslovi korišćenja shodno svrsi.


Šta podrazumeva članstvo?
Fizička lica
Punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član prijavljivanjem na Platformu i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, poštujući Uputstva za korišćenje OnlineOtpad.com i druge dokumente koji uređuju način funkcionisanja Platforme.
Pravna lica
Pravno lice može postati član nakon registracije, koja podrazumeva sledeće korake:
– prijavljivanje na OnlineOtpad.com platformu, prihvatanje Uslova korišćenja (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja)
Na članove pravna lica se prvenstveno primenjuju odredbe ugovora zaključenog između Pravnog lica i OnlineOtpad.com, zatim Uslovi korišćenja, te važeće zakonodavstvo Republike Srbije.


OnlineOtpad.com zadržava pravo da bez obrazloženja i u bilo kom trenutku odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu Platforme ili da ogranici njeno korišćenje ili korišćenje drugih usluga OnlineOtpad.com bilo kom članu /budućem članu .


Status Premium članovi
U skladu sa Uputstvom za korišćenje OnlineOtpad.com i drugim dokumentima koji uređuju funkcionisanje Platforme neki članovi uživaju dodatne pogodnosti u korišćenju Platforme OnlineOtpad.com, to su Premijum članovi. Premijum članovi mogu biti i fizička i pravna lica.


Prestnak članstva
Član ima pravo da otkaže članstvo u bilo kom trenutku, iz bilo kog razloga i bez obrazloženja. Član je dužan da pre otkazivanja članstva izvrši sve ugovorene i započete obaveze učinjene prema drugim korisnicima. Članstvo se otkazuje slanjem poruke sa Kontakt formulara sa svog naloga. Izjavom o otkazivanju članstva upućene od strane člana, prestaju sva prava člana a sve neizmirene obaveze člana prema OnlineOtpad.com istovremeno dospevaju. U ovim slučajevima član je u obavezi da plati troškove obrade prema važećem cenovniku.


OnlineOtpad.com ima pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojoj Platformi ili da ograniči pristup pojedinim segmentima svoje Platforme, naročito ako član ne postupa saglasno Uslovima korišćenja. Ovo može učiniti bez obrzloženja i u bilo koje vreme . Samo uz izričitu saglasnost OnlineOtpad.com, član kome je otkazano članstvo od strane OnlineOtpad.com može ponovo pristupiti kao član Platformi OnlineOtpad.com.


Obaveze članova
Prihvatanjem Uslova korišćenja, članovi se obavezuju da:
– Čuvaju pristupnu lozinku neophodnu za korišćenje usluga OnlineOtpad.com Platforme
– Da pristupnu lozinku ne otkrivaju trećim licima, u suprotnom u potpunosti snose odgovornost prema oštećenima za bilo kakvu štetu koja nastane korišćenjem njihovog naloga
– Da ukoliko sadržaj koji objavljuju sadrži URL link ili internet adresu, ista sme voditi isključivo ka stranama na Wikipedia.org i YouTube, u suprotnom OnlineOtpad.com zadržava pravo da takav sadržaj ukloni;
– Da neće blokirati, prikrivati ili prepravljati sadržaj koji je postavljen od strane OnlineOtpad.com (osim uoliko to sistemski dozvoljava OnlineOtpad.com)
– Da neće ometati normalno funkcionisanje i aktivnost internet stranice OnlineOtpad.com Platforme;
– Da neće vršiti radnje koje mogu da prouzrokuju preoterećenost OnlineOtpad.com Platforme ili neodgovarajuću i preteranu upotrebu OnlineOtpad.com Platforme;
– Da će nadoknaditi svaku štetu koju prouzrokuje svojim ponašanjem i delovanjem OnlineOtpad.com ili drugim korisnicima.
– Članovi su saglasni da su se upoznali sa sadržajem Spiska nedozvoljenih ponašanja, i da su saglasni da se ista na njih primeni.
– Članovi su saglasni da su se upoznali sa sadržajem Uputstva za korišćenje OnlineOtpad.com i da su obavezni da se pridržavaju istih.


Isključenje odgovornosti OnlineOtpad.com
Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, korisnici su se saglasili da pristupaju i koriste usluge OnlineOtpad.com Platforme isključivo na sopstvenu odgovornost i da OnlineOtpad.com nije odgovoran za eventualne posledice koje bi mogle nastati korišćenjem OnlineOtpad.com Platforme. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja korisnici su se saglasili da:
– prilikom korišćenja OnlineOtpad.com Platforme su dužni da unose istinite podatke i da su odgovorni za tačnost podataka koje unose prilikom registracije, tako da OnlineOtpad.com ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose;
– OnlineOtpad.com ne garantuje da će korišćenje Platforme biti uvek dostupno, jer je moguće privremeno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje servisa i OnlineOtpad.com nije odgovoran za posledice koje bi mogle nastati zbog toga;
– operatori internet usluge su, u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija, odgovorni za tehničke probleme koji su posledica pružanja usluga elektronske komunikacije (na primer kašnjenje ili pogrešna obrada elektronskih podataka);
– korisnici i treća lica su odgovorni za svoje ponašanje i delovanje i snose odgovornost za rizik od moguće štete prouzrokovane korisnicima OnlineOtpad.com platforme u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima RS; OnlineOtpad.com ne može biti odgovoran za navedena postupanja trećih lica ili korisnika;
– OnlineOtpad.com može ograničiti dostupnost Platforme kada je neophodno izvršiti redovno održavanje sistema ili drugih opravdanih razloga , o čemu će korisnici na vreme biti obavešteni;
– OnlineOtpad.com zadržava pravo da ukloni nedopušten sadržaj bez odlaganja i bez prethodnog obaveštenja, a u cilju očuvanja integriteta Platforme i poštovanja važećih zakonskih propisa RS
– bilo koji segment OnlineOtpad.com Platforme kao i bilo koja usluga Platforme može biti izmenjena ili čak privremeno ili trajno ukinuta u svrhu očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja. Za ove postupke OnlineOtpad.com kao pružalac usluga nije dužan da pribavlja odobrenje od korisnika niti da ih obaveštava


Preko svoje Platforme Online Otpad.com može postavljati predmete radi prodaje koristeći se svim dozovljenim opcijama uz poštovanje ovih Uslova korišćenja.


OnlineOtpad.com zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svoje Platforme, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.


OnlineOtpad.com, kao pružalac usluge informacionog društva u smislu Zakona o elektronskoj trgovini nije odgovoran za sadržaj objavljene i poslate poruke od strane korisnika kao ni njeno upućivanje (pod čim se pored tekstualnih poruka, komentara i opisa dobara podrazumevaju i fotografije ), jer nije kao pružalac usluge:
-inicirao prenos;
-izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose;
-izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata;
-odabrao primaoca prenosa.


OnlineOtpad.com ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, i dr.


UGOVORNI ODNOS KORISNIKA SA ONLINEOTPAD.COM


Smatra se da su korisnici Platforme registracijom za korišćenje Platforme u cilju realizacije kuporodaje, pristupom Platformi na drugi način, putem drugih kanala elektronske komunikacije a radi realizacije kupoprodaje, kao i pristupom Platformi u informativne svrhe pristali na Uslove korišćenja objavljene na ovoj internet stanici i na taj način su zaključili ugovor po pristupu sa OnlineOtpad.com kao pružaocem usluga informacionog društva.


ZAŠTITA PRAVA

U cilju zaštite prava ličnosti i privatnosti, kao i prava intelektualne svojine i svojinskih prava, Online.Otpad.com se obavezuje da na obrazložen i dokumentovan zahtev nosilaca navedenih prava, ukloni sadržaj na način da isti ne bude dostupan javnosti.


Takođe, u cilju zaštite napred navedenih prava iz predhodnog stava, OnlineOtpad.com se obavezuje da na zahtev nadležnog organa dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, poštujujući pravila arhiviranja u skladu sa važećim zakonima RS.


Obrada i zaštita podataka o ličnosti korisnika se vrši na način i u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti koje se nalazi na veb-stranici: https://onlineotpad.com/politika-privatnosti


Zaštita autorskog prava
OnlineOtpad.com ima isključiva autorska prava na Platformi i svim uslugama koji Platforma pruža i ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava.


Isključiva autorska prava se odnose između ostalog, na sledeće elemente:tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.


Bez jasne i nedvosmislene izričite prethodne pisane saglasnosti OnlineOtpad.com nije dozvoljeno iskorišćavanje napred pomenutih predmeta autorskog prava. U suprotnom, OnlineOtpad.com ima pravo da pred sudom zaštiti svoja prava.


Na OnlineOtpad.com Platformi nalaze se i sadržaji korisnika usluga, sadržaji poslovnih partnera, oglašivača, besplatni sadržaji. Na ovim elementima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica a ne OnlineOtpad.com i ta lica samostalno snose odgovornost za sadržaj koji je njihovo autorsko delo.


Unosom elementa na Platformu, član je saglasan da taj sadržaj postane vidljiv svakom korisniku Platforme. Ukoliko se želi vršiti prenos navedenih elemenata sa Platforme, neophodna je izričita prethodnu saglasnost OnlineOtpad.com, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa OnlineOtpad.com.


Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela. Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana OnlineOtpad.com će postupiti u skladu sa zakonom.


PRAVILA TRŽIŠTA ONLINEOTPAD.COM PLATFORME


Postavljanje ponude/oglašavanje
Član prodavac je dužan da se pre postavljanja i oglašavanja ponude upozna sa sadržajem Spiska nedozvoljenih ponašanja i Uputstvom za korišćenje.


Prodavac prihvata obavezu da objavi samo istinite informacije o ponuđenom predmetu, a informacije o isplati i isporuci moraju biti potpune i nedvosmislene.


Ukoliko predmet ima nedostatke, isti se moraju navesti i naznačiti u opisu predmeta. Obaveza je Prodavca da predmet objavi u odgovarajućoj kategoriji predmeta.


Član je saglasan da podaci o predmetu koje unese u ponudu postaju deo OnlineOtpad.com baze podataka. Članovi imaju pristup podacima o predmetima iz baze podataka, i to pristup podacima o predmetima koji pripadaju istoj kategoriji kao i predmet koji oni (članovi) oglašavaju.


Član je saglasan da nakon što objavi/oglasi predmet na prodaju, OnlineOtpad.com ima pravo da dopuni podatke o predmetu informacijama iz baze podataka (u kategorijama gde je to moguće).


OnlineOtpad.com takođe ima pravo da produži ili skrati trajanje ponude, ako oceni da je to neophodno za pravilnu realizaciju određene ponude.


OnlineOtpad.com zadržava pravo da izbriše ponude, protivponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa OnlineOtpad.com internet stranica u bilo kom trenutku bez obrazloženja.


Član, niti bilo koje treće lice ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema OnlineOtpad.com zbog uklanjanja sadržaja u smislu prethodnog stava.


OnlineOtpad.com se ne obavezuje da kontroliše postupanje svojih članova u upotrebi OnlineOtpad.com Platforme, ali ima pravo da, ukoliko postoji potreba za tim, da proverava da li su objavljeni sadržaji u skladu sa svrhom OnlineOtpad.com Platforme.


Odustanak od ponude
Prodavac ima pravo da odustane od svoje objavljene ponude tj. da je povuče (brisanje ponude) sve dok predmet ne bude prodat. Akt povlačenja ponude podleže važećem Cenovniku.


CENOVNIK


Za usluge koje koriste u OnlineOtpad.com Platformi korisnici plaćaju naknadu u skladu sa objavljenim Cenovnikom.


Naplata naknade za usluge se vrši iz kredita koje je korisnik dužan da kupi pre otpočinjanja korišćenja usluge.


Vrednost kredita je propisana cenovnikom.


U slučaju promene Cenovnika, Korisnik zadržava sve kredite koje je do dana početka važenja novog Cenovnika kupio.


Smatra se da je Korisnik kupio kredite onoga dana kada njegova uplata bude evidentirana na poslovnom računu Privrednog društva.


Privredno društvo je dužno da na korisnički nalog svakog korisnika upiše kredite, odmah po prijemu uplate na tekući račun društva, a najkasnije u roku od 24 časa, osim u slučaju više sile, ili prekida komunikacionih veza, u kom slučaju će kredit biti upisan odmah po prestanku tih izvanrednih okolnosti. Ukupan broj kredita svakog Korisnika se nalazi na njegovom korisničkom nalogu. Predhodna kupovina i upis kredita na korisničkom nalogu je uslov za korišćenje usluga na platformi OnlineOtpad.com.


Naknade za usluge koje pruža OnlineOtpad.com dospevaju odmah nakon aktivacije usluge.


Cenovnik OnlineOtpad.com je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. OnlineOtpad.rs zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.


Privredno društvo nema obavezu otkupa neiskorišćenih kredita od strane korisnika, ni u slučaju otkaza članstva ili prestanka korišćenja platforme iz bilo kod razloga.


Ukoliko na korisničkom nalogu nema aktivnosti duže od 2 godine, svi upisani krediti se automatski brišu i korisnik nema pravo na refundaciju vrednosti izbrisanih kredita po bilo kom osnovu.


Ukoliko član želi da postavi dodatne opcije prodaje dužan je da plati posebne naknade prema Cenovniku.


Svaki član ima prepaid kredit na svom korisničkom nalogu. Prepaid kredit se unapred uplaćuje, tako da je uplata prepaid kredita uslov za korišćenje usluga na platformi OnlineOtpad.com, a naknade za usluge koje pruža OnlineOtpad.com dospevaju odmah nakon aktivacije usluge. Član može koristiti usluge OnlineOtpad.com Platforme samo ako ima novčana sredstva na korisničkom nalogu.


Ukoliko je član prodavac oglasio i postavio ponudu u periodu važenja jednog cenovnika, pa dođe do promene cenovnika i nakon toga prodavac izbriše ili izmeni ponudu, njegove obaveze podležu cenovniku koji važi u trenutku brisanja ili izmene ponude.


Ukoliko OnlineOtpad.com odluči da svoja potraživanja prema članovima i drugim korisnicima Platforme ustupi trećim licima, nije mu potrebna saglasnost ovih članova/drugih korisnika.


Povraćaj naknade
Prodavac ima pravo na povraćaj naknade koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora samo u slučaju da kupoprodaja nije realizovana usled okolnosti koje ne predstavljaju krivicu prodavca. Prodavac će imati pravo na povraćaj naknade u sledećim slučajevima:
-kada kupac bez osnova odustane od kupovine;
-ako kupac ne želi da preuzme predmet,
-ako kupac ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu ponude
-u drugim slučajevima kada kupac na drugi način skrivi raskid ugovora.


U slučajevima kada je raskid ugovora proizvod sporazuma kupca i prodavca, ili ako prodavac snosi krivicu za raskid ugovora, OnlineOtpad.com ima pravo da odbije refundaciju u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.


U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, OnlineOtpad.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.


Kod povraćaja sredstava OnlineOtpad.com upućuje zahtev banci da izvrši povraćaj novčanih sredstava na račun korisnika kartice.


Funkcija "Predloži cenu"
Ponuda data putem funkcije "predloži cenu" se daje na način naznačen na relevantnoj ponudbenoj stranici. Nevažeće su ponude date u okviru funkcije "predloži cenu" u drugom formatu, (putem e-maila ili telefona).


Obaveze u vezi sa datom ponudom putem funkcije "predloži cenu"


Davalac ponude -zainteresovani kupac putem funkcije "predlozi cenu" se obavezuje da će kupiti ponuđeni predmet pod uslovima koje je naznačio prodavac.


Jednom data ponuda putem funkcije "predlozi cenu" se ne moze povuci naredna 24h.


Prodavac nije u obavezi da odgovori na datu ponudu putem funkcije "predlozi cenu".


Prodavac moze prihvatiti, odbiti ili poslati kontraponudu zaniteresovanom kupcu. Kupac nije u obavezi da odgovori na kontraponudu. Kupac moze prihvatiti prodavčevu kontraponudu i tako kupitit ponuđeni predmet. U slučaju da se obe strane naknadno usaglase oko drugačijih načina realizacije (načini plaćanja i slanja, troškovi isporuke i slično), a nakon toga dođe do njihovog spora, smatra se da odustaju od posredovanja OnlineOtpad.com, te OnlineOtpad.com neće ni na koji način učestvovati u rešavanju takvog spora.


Na OnlineOtpad.com ugovor između prodavca i člana-kupca smatra se zaključenim kada:
1. član-kupac pre kraja isteka oglasa koristi opciju "Poruci" i stupa na snagu tog trenutka,bez daljih obavestenja, a sve u skladu sa Uputstvom za korišćenje OnlineOptad.com
2. član-prodavac prihvati i potvrdi predloženu cenu izabranog predmeta od strane člana- kupca koji je koristio opciju "Predlozi cenu" i tako zaključi kupoprodajni ugovor o kupovini izabranog predmeta
3. član-kupac prihavati i potvrdi "kontra ponudu" člana-prodavca za odabrani predmet.


Sadržina ugovora
Sadržinu zaključenog ugovora između prodavca i kupca čine: podaci o prodavcu i kupcu , opis predmeta ugovora, cena, kolicina, uslovi koje je naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici kada je kupac kliknuo na dugme "Poruci", odnosno, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac dao svoju protivponudu (ili kliknuo na dugme "Kupi"), napomena za prodavca, kao i druge odredbe o kojima su se prodavac i kupac dogovorili pre zaključenja ugovora.
Ukoliko postoje odredbe o kojima su se prodavac i kupac dogovorili pre zaključenja ugovora a one odstupaju od uslova predviđenih Uputstvom za korišćenje OnlineOtpad.com i uslovima korišćenja, tada obe strane odustaju od posredovanja OnlineOtpad.com u slučaju nastanka spora.


Ugovorne obaveze kupca i prodavca
Prodavac se obavezuje da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica. Kupac se obavezuje da prodavcu plati kupoprodajnu cenu predmeta.


Opis predmeta
Opis predmeta je deo ugovora i prodavac ima obavezu da kupcu preda predmet koji u potpunosti odgovara navedenoj specifikaciji odnosno karakteristikama koje je naveo u opisu predmeta. Predmet mora biti saobrazan navedenom opisu.
Ukoliko prodavac ne garantuje za svojstvo predmeta koje je neophodno za redovnu upotrebu predmeta to se mora jasno naznačiti u ponudi inaće će se smatrati da prodavac garantuje da predmet ima to svojstvo.


Rizik propasti predmeta
Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana, ali krivicom kupca nije izvršena.


Cena
Kupac se obavezuje da prodavcu plati cenu koja je naznačena u prihvaćenoj ponudi, odnosno kontraponudi, odnosno "predloženu cenu" kod funkcije "predloži cenu" za kupljeni predmet.


Kupoprodajna cena obuhvata sve pripadujuće fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih ne plaća dodatno.


Izvršavanje ugovora
Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje OnlineOtpad.com, kao i svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.
U slučaju odstupanja od prethodne tačke, OnlineOtpad.com neće posredovati u rešavanju spora između ćlanova.


Komunikacija
Svi rokovi i obaveze u vezi sa komunikacijom, izvršenjem ugovora, žalbama i ocenjivanjem, navedeni su u Uputstvu za korišćnje OnlineOtpad.com.


Datum dospeća
U Uputstvu za korišćenje OnlineOtpad.com definisani su rokovi u pogledu izvršavanja međusobnih obaveza kupca i prodavca.
Ukoliko kupac i prodavac utvrde rokove koji odstupaju od rokova definisanih Uputstvom za korišćenje OnlineOtpad.com, OnlineOtpad.com neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova (kupca i prodavca).


Raskid ugovora
Ugovorna strana koja je ispunila svoji ugovornu obavezu, ima pravo ili da raskine ugovor ili da od druge strane, koja nije ispunila svoju ugovornu obavezu, zahteva ispunjenje obaveze.
Ugovorna strana čijom krivicom nije došlo do ispunjenja obaveze druge strane, nema pravo da zahteva ispunjenje obaveze druge strane.


Nedostaci na predmetu
U slučaju da kupljeni predmet ima nedostatke ili nije saobrazan oglašenom opisu, kupac može zaštiti svoja prava u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača i drugim pozitivnim propisima RS.


OnlineOtpad.com može dobrovoljno posredovati u rešavanju eventualnih nesporazuma između članova povodom pitanja nedostataka na predmetu. Uslov za dobrovoljno posredovanje je da se član obrati OnlineOtpad.com u roku i na način koji je određen u Uputstvu za korišćenje. I pored ovog posredovanja, član zadržava pravo na sudsku zaštitu svojih prava.


Ukoliko su članovi ugovorili uslove koji odsupaju od uslova utvrđenih u Uslovima korišćenja, i nastane nesporazum između članova povodom nedostataka na predmetu, OnlineOtpad.com neće posredovati u rešavanju istih.


Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta , ili predmet zbog toga nema svojstvo za redovnu upotrebu, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i važećim Pravilima OnlineOtpad.com, kupac će, u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje, zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.


OnlineOtpad.com zadržava pravo da suspenduje članski status prodavca ili ograniči aktivnosti prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa kupcem na način predviđen u ovom članu.


Prodavac je odgovoran za nedostatak Predmeta koji nije opisao u ponudi, a koji utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu, a u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.


ONLINEOTPAD.COM PLATFORMA


OnlineOtpad.com je Platforma koja se nalazi na internet adresi https://www.onlineotpad.com i namenjena je uspostavljanju tržišta i posredovanju između lica koja učestvuju u kupovini i prodaji predmeta (u daljem tekstu: predmet).


OnlineOtpad.com omogućava korišćenje usluga i sadržaja OnlineOtpad.com Platforme, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja.


Korišćenje određenih opcija OnlineOtpad.com Platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga OnlineOtpad.com Platforme.


Prodaja
Prodaja na OnlineOtpad.com tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.


Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: OEM broj, alternativni broj, naslov, cenu, lager, opis, stanje predmeta, načine isporuke, načine plaćanja, slike, kao i druge karakteristike koje su određene u zavisnosti od kategorije u kojoj se predmet postavlja, a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja OnlineOtpad.com


Objavljivanjem ponude, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o prodaji ponuđenog predmeta sa kupcem.


Pravo kreiranja ponude
Svaki član ima pravo da kreira, postavi i menja svoje ponude, za svoje potrebe. Član je u obavezi da kreira ponudu u skladu sa važećim Uslovima korišćenja OnlineOtpad.com.


Svaki član je dužan da ispuni svoje obaveze na način i pod uslovima koji su važili u trenutku zaključenja ugovora.


Nepoštovanje ovih ograničenja se tretira kao kršenje Uslova korišćenja i sankcioniše se u skladu sa Spiskom nedozvoljenih ponašanja.


Pravo kupovine
Svaki član ima pravo kupovine za svoje potrebe.


Isporuka usluge i reklamacijaIsporuka usluge
OnlineOtpad.com će sve usluge (usluge podrazumevaju pokretanje oglasa, odnosno postavljanje ponude, korišćenje promotivnih opcija i druge usluge), isporučiti u zakonski predviđenim rokovima u skladu sa tehničkim mogućnostima Platforme.


Reklamacije
Svaki korisnik Platforme ima pravo da uloži reklamaciju u razumnom roku, a najkasnije u zakonskom roku, na pružene usluge, odnosno kvalitet pružene usluge ili zbog neizvršenja usluge.
Ukoliko OnlineOtpad.com utvrdi da je reklamacija člana osnovana, OnlineOtpad.com ce ispuniti sve zakonski definisane obaveze.


Ne postoji odgovornost OnlineOtpad.com ukoliko, korisnik nakon kupovine neke od usluga koje nudi OnlineOtpad.com Platforma, utvrdi da je istu greškom kupio a ta usluga bude izvršena od strane OnlineOtpad.com.
OnlineOtpad.com ne preuzima odgovornost za nespretno i nesmotreno korišćenje OnlineOtpad.com Platforme i usluga koje ona nudi od strane krisnika.


Reklamacija korisnika se upućuje putem Kontakt strane. Korisnik je dužan da opiše nedostatke ( kod koje usluge se nedostatak pojavio i kada, na koji način uslugu nije mogao da koristi i tome slično).
Nakon prijema reklamacije OnlineOtpad.com razmatra navode iz reklamacije i na istu odgovara pisanim putem.


Plaćanje
Plaćanje je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: opštom uplatnicom/e-banking, m-banking, platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard ili Dina koje podržavaju plaćanje preko Interneta, kao i drugim načinima plaćanja dostupnim u trenutku plaćanja na internet Platformi OnlineOtpad.com


Plaćanje platnim karticama
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, OnlineOtpad.com je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.


Kod povraćaja sredstava OnlineOtpad.com upućuje zahtev banci da izvrši povraćaj novčanih sredstava na račun korisnika kartice.


Registracija metoda plaćanja
Kada se podaci o kartici člana, na njegov zahtev ili odlukom OnlineOtpad.com TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI DSS level 1 sertifikovanim serverima. Osetljivi kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. OnlineOtpad.com ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa članom. Član ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene tokenizovane kartice.


INTERNET PRODAVNICA


Korišćenje Internet prodavnice
Internet prodavnica je onlajn prodavnica preko koje zainteresovana lica mogu da realizuju kupovinu pojedinih dostupnih proizvoda (U daljem tekstu: Prodavnica).


Internet prodavnica je dostupna na posebnim sekcijama Platforme, na adresama koje su definisane u Uputstvu za korišćenje OnlineOtpad.com.


Pristup uslugama Prodavnice biće omogućen sedam dana u nedelji, 24h dnevno. Izuzetno, prodavnica može da bude privremeno nedostupna, usled rutinskog tehničkog održavanja, kao i drugih okolnosti za koje OnlineOtpad.com ne odgovara, a u skladu sa odredbama Uslova korišćenja.


Onlajn prodavnica ima katalog proizvoda koji sadrži spisak proizvoda, kao i:
• broj, naziv i opis proizvoda;
• cenu sa pripadajućim porezom na dodatu vrednost;
• iznos troškova dostave u skladu sa važećim cenovnikom operatora poštanskih usluga;
• najmanje jednu fotografiju proizvoda;
• naznaku u kom vremenskom periodu je proizvod dostupan;
• druge podatke o proizvodu.
Cena svakog proizvoda je jasno istaknuta u okviru odgovarajućih sekcija Platforme. Prodavac zadržava pravo promene cene, kao i pravo da pojedini proizvod doda ili povuče iz ponude, bez prethodnog obaveštavanja kupca, i u svakom trenutku. Kupac je dužan da redovno proverava cenu i dostupnost određenog proizvoda.


Plaćanje proizvoda
Plaćanje proizvoda se vrši po izboru kupca i to prilikom odabira opcije "NACIN PLACANJA".


Kupac ima pravo da izabere jedan od ponuđenih načina plaćanja poručenog proizvoda dostupnih na predmetu u trenutku kupovine.


Registrovani članovi – Zaključenje ugovora i isporuka proizvoda
Ukoliko je kupac registrovani član OnlineOtpad.com Servisa, izborom opcije "PORUCI" upućuje ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji. Povratnom porukom, najkasnije u roku od 2 dana, OnlineOtpad.com potvrđuje porudžbinu i obaveštava prodavca i kupca pod kojim uslovima je ugovor zaključen.


Kupac ima rok od 5 dana od dana kupovine za uplatu novca (ukoliko se plaćanje vrši pre isporuke).


Rok za završetak saradnje je 8 dana od dana kupovine. Rokovi se mogu produžiti uz obostran dogovor.


Korisnik ima pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača, i drugim važećim propisima RS.


Reklamaciju na kupljeni proizvod kupac dostavlja prodavcu, u roku od 7 dana od dana prijema, a ako je isporučeni proizvod:
• oštećen,
• nekompletan,ili
• ne odgovora specifikaciji porudžbine.


U slučaju eventualnog nesporazuma između kupca i prodavca, OnlineOtpad.com može samo dobrovoljno posredovati u rešavanju nesporazuma.


Sistem ocenjivanja
Sistemom ocenjivanja članovi na OnlineOtpad.com ocenjuju kupoprodajni proces, da li je u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje.
Sva pravila i rokovi u vezi sa ocenjivanjem, data su u Uputstvu za korišćenje OnlineOtpad.com


Kršenje uslova korišćenja
Spiskom nedozvoljenih ponašanja određeni su predmeti čija trgovina posredstvom OnlineOtpad.com Platforme nije dozvoljena, kao i sadržaji i ponašanja koja nisu dozvoljena, te metode sankcionisanja takvih pojava unutar ovih Platformi.
Ovaj Spisak je sastavni deo ovih uslova korišćenja, nije konačan i može se menjati bez posebnog obaveštenja članova. Član se obavezuje da pre kreiranja ponude proveri da li se predmet koji će se prodavati nalazi na Spisku nedozvoljenih ponašanja.


OnlineOtpad.com zadržava pravo da ukloni ponudu, kao i pojedinačne sadržaje unutar ponude, čak i ako se u tom trenutku ne nalaze na Spisku nedozvoljenih ponašanja, bez posebnog obrazloženja.


Rizici na OnlineOtpad.com platformi
Pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere, postoji rizik da dođe do obmane naših sistema. Kako bi se rizici sveli na minimum OnlineOtpad.com preporučuje da pročitate Uputstvo za korišćenje, koje sadrži savete za kupovinu i prodaju i definiše situacije u kojima OnlineOtpad.com može razmatrati žalbe.


Prelazne i završne odredbe
OnlineOtpad.com ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja. Izmene i dopune kao prečišćen tekst će se objaviti na internet stranici, a registrovanim korisnicima će se poslati obaveštenje o izmenama i dopunama putem e-mail adrese.


Nakon toga, logovanjem na OnlineOtpad.com, svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja.


Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese pravilnik@onlineotpad.com) i ako nastave da koriste OnlineOtpad.com Platformu, smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama.


Ako korisnik izjavi da nije saglasan sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese pravilnik@onlineotpad.com, u roku od 5 dana od dana prvog logovanja na onlineotpad.com, OnlineOtpad.com će zatvoriti njegov korisnički nalog, nakon čega mu prestaje članstvo.


Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.


Na sve sporove do kojih može doći između OnlineOtpad.com i člana u vezi sa korišćenjem OnlineOtpad.com Platformie kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.


Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Gornjem Milanovacu.


Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Platformami OnlineOtpad.com i započinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet strani OnlineOtpad.com.POLITIKA PRIVATNOSTIU narednom tekstu možete se upoznati sa pravima, obavezema i procedurama u vezi sa vašim ličnim podacima koje OnlineOtpad.com prikuplja, obrađuje i koristi. Tačnije, možete se upoznati sa načinom na koji prikupljamo, koristimo i obrađujemo vaše lične podatke kao i o svrsi obrade tih podataka, ko ima pristup vašim podacima i zakonskom osnovu na osnovu koga napred navedeno vršimo.


Prikupljanje, korišćenje i obrada podataka se odnosi kako na korisnike sajta OnlineOtpad.com (registrovane korisnike) tako i na posetioce ovog sajta (posetioci sajta koji nisu registrovani članovi).


Na ovim stranicama ćete se upoznati kako i koliko brinemo o bezbednosti podataka koje delite sa OnlineOtpad.com platformom.


Zaštita privatnosti
U ime OnlineOtpad.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni OnlineOtpad.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


OnlineOtpad.com je rukovalac odnosno odgovoran je za obradu Vaših podataka o ličnosti.


Podaci o trgovcu
Pun naziv pravnog subjekta: Online otpad d.o.o.
Adresa: Kneza Aleksandra br. 186, 32300 Gornji Milanovac
Matični broj: 21626040
PIB: 112199051
Delatnost i šifra delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta – 4791
E-mail: info@onlineotpad.com
Web adresa: www.onlineotpad.com
Telefon: (381) 060 14 44 764


Sva pitanja, eventualne pritužbe i dodatne informacije u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka možete uputiti na adresu: info@onlineotpad.com, poštom na adresu


KOLAČIĆI-POLITIKA UPOTREBE

Naš sajt OnlineOtpad.com koristi takozvane kolačiće. Kolačići predstavljaju skup informacija sačuvanih na vašem uređaju (računaru/pametnom telefonu/tabletu) i imaju za cilj optimalno korišćenje nekih funkcija pri poseti sajtu, web stranici.


Kao korisnik ili posetilac našeg sajta možete blokirati kolačiće, s tim što vam u tom slučaju mogu biti ograničene odnosno nedostupne neke mogućnosti stranice.


Neki kolačići se brišu posle zatvaranja vašeg pretraživača (kolačići cesije). Drugi su trajni, odnosno ostaju na vašim uređajima tako da pomoću njih možemo da prepoznamo vaša pretraživanja u slučaju sledeće posete sajtu. Na ovaj način se omogućava stranici da vam prosledi informacije koje odgovaraju vašim interesovanjima, odnosno dobijaćete informacije koje vas verovatno zanimaju, uzimajući u obzr vaša prethodna interesovanja na našim stanicama. Ukoliko to želite, na vašem uređaju odnosno vašem pretraživaču možete podesiti upotrebu kolačića, pa čak i blokirati iste.


Neki kolačići su neophodni za osnovno funkcionisanje veb-sajta OnlineOtpad.com internet platforme.


Postoje i statistički kolačići koji služe da analiziramo kako posetioci koriste naš veb-sajt, a u cilju poboljšanja funkcionalnosti.


Za korišćenje takozvanih marketinških kolačića neophodan je vaš pristanak, jer njima vam prosleđujemo reklame koje su vezane za usluge i proizvode koji vas interesuju.


Postoje i kolačići takozvanih trećih strana. Te kolačiće takođe možete blokirati.


ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

U cilju što bolje usluge OnlineOtpad.com prikuplja samo neophodne podatke o ličnost, u zavisnosti od relacije koja se uspostavlja sa OnlineOtpad.com platformom.


Zakonitost prikupljanja i obrade ličnih podataka OnlineOtpad.com Zakon o zaštiti podataka o ličnosti RS predviđa da je zakonita obrada podataka o ličnosti, između ostalog, ako je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, kao i ako je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca (član 12 navedenog Zakona).


Na osnovu napred navedenog OnlineOtpad.com. prikuplja i obrađuje sledeće podatke o ličnosti:


Lični podaci korisnika naloga - članova OnlineOtpad.com platforme
Svrha obrade
Identifikacioni i kontakt podaci: ime i prezime, opciono naziv firme, adresa, odnosno sedište firme, JMBG, opciono MB, PIB za pravna lica, kontakt telefon, e-mail, datum rođenja; podaci o šiframa (kredencijalima);
IP adrese i browser fingerprint (osobine internet pretraživača i uređaja, operativni sistem i odgovarajuća verzija ili drugi prepoznavatelji uređaja, geolokacijski podaci, podaci o stranicama koje korisnik posećuje, vreme posete sajta
Dodela korisničkog naloga - registracija i korišćenje OnlineOtpad.com platforme; bezbednost i sprečavanje prevara
Email adresa
mogućnost odjave prijema promotivnih ponuda
Slanje promotivnih ponuda, informisanja o aktivnostima OnlineOtpad.com.
Podaci o ponudama
Oglašavanje i kupoprodaja
Podaci o finansijskim transakcijama
Uplate na korisnički nalog i troskovi realizacije usluga OnlineOtpad.com
Podaci o komunikaciji sa drugim korisnicima Online.Otpad.com platforme
Realizacija kupoprodaje i sprečavanja prevara
Podaci o kontaktima sa OnlineOtpad.com korisničkom podrškom
Poboljšanje usluga i korisničke podrške
Lični podaci posetilaca
(lica koja nisu registrovani članovi OlineOtpad.com platforme)
Svrha obrade
IP adrese i browser fingerprint
Bezbednost OnlineOtpad.com internet platforme i sprečavanje prevara
Podaci o kontaktima sa OnlineOtpad.com korisničkom podrškom
Poboljšanje korisničke podrške

U slučaju da korisnik ili posetilac sajta deli sa nama lične podatke druge osobe, mora imati prethodnu saglasnost te osobe. Dužni ste da informišete osobe čije podatke delite o načinu obrade podataka o ličnosti koji je u skladu sa našim Pravilima o zaštiti privatnosti.


Za neke svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.


Takođe, u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.


Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.


Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom.


Ko može koristiti podatke
Vaši podaci neće biti dostupni niti prosleđeni neovlašćenim trećim osobama.
Vaši podaci mogu biti dostupni:
-zaposlenima u našoj kompaniji (licima koja su u radnom odnosu u našoj kompaniji ili po drugom osnovu radno angažovana u našoj kompaniji) u meri u kojoj je to neophodno za obradu
– u slučaju statusnih promena naše kompanije, pravno lice koje nas preuzima ili novonastalo pravno lice može imati pristup vašim ličnim podacima
– naša kompanija u svom redovnom poslovanju ima treća lica za svoje sradnike ( ta lica nam pružaju usluge obrade kao obrađivači podataka-softverske kompanije, markentiške kompanije i slično). Ova lica mogu imti pristup vašim podacima
-pristup podacima mogu imati i povezana lica sa našom kompanijom u smislu odredbi Zakona privrednnim društvima, u okviru legitimnog interesa


Zaštita podataka:
U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su sačuvani vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.


Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.


Lični podaci se brišu, prema propisanim pravilima, čim se ispuni njihova svrha. U zavisnosti od svrhe obrade podataka, primenjuju se različita pravila o brisanju podataka. Prikupljeni podaci imaju i naznaku s pravilom brisanja. Kada istekne period zadržavanja podataka, sačuvani podaci će biti izbrisani.


Transfer podataka o ličnosti van Srbije:
Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.


Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.


Korisnici i posetioci OnlineOtpad.com imaju sledeća prava:
a) Pravo da se dobije informacija o tome da li vršimo obradu vaših ličnih podataka i na koji način
b) Pravo pristupa: Lica imaju pravo pristupa svojim ličnim podacima da li se njegovi lični podaci obrađuju i da li se obrada vrši u skladu sa zakonom
c) Pravo na ispravku: Lice ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za pravilnu i zakonitu obradu podataka.
d) Pravo na brisanje i opoziv pristanka: Lice ima pravo da traži da Rukovalac podataka izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke. Nakon čega će lice od strane Rukovaoca biti informisano o pravnim posledicama brisanja i opoziva pristanka, a koji se odnosi na nemogućnost sprovođenja dalje svrhe obrade (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja naših usluga)
e) Pravo ograničavanja obrade: Lice ima pravo da traži od Rukovaoca podataka ograničenje u obradi njegovih podataka (korišćenje ovog prava može značiti nemogućnost daljeg korišćenja naših usluga).
f) Pravo prenosivosti podataka: Lica čiji se podaci obrađuju mogu lako da prenesu podatke koje jedan rukovalac obrađuje o njima drugom rukovaocu.
g) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Lice ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega


Vaše lične podatke ćemo čuvati najduže 30 dana od dana brisanja korisničkog naloga, osim ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza čuvanja podataka u dužem vremenskom trajanju, odnosno roku (npr. 30 dana za lične podatke koji se prikupljaju od oglašivača, 2 godine podaci o reklamacijama korisnika).


Više informacija o obradi vaših ličnih podataka možete dobiti na mejl: office@onlineotpad.com


Odgovorni nadležni organ u Republici Srbiji:
Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, e-mail: office@poverenik.rs ; tel: 011 3408 900.


Ukoliko smatrate da vase poatke obrađujemo suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti možete se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Zaštitu svojih možete ostvariti i u sudskom i upravnom postupku.


Pravo izmene:
OnlineOtpad.com zadržava pravo na promenu Pravila o zaštiti podataka u skladu sa zakonskim odredbama. O svim važnim promenama korisnici i posetioci Online Otpad.com platforme će biti obavešteni.Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na Platformami OnlineOtpad.com i započinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet strani OnlineOtpad.com.


OnlineOtpad d.o.o.


Stranica je poslednji put ažurirana 29.04.2021. godine.

Your Cart
0
X